7. Mikulášské setkání Sekce mladých ČNS

Již sedm let jsou první dny prosince významné nejen pro hodné a zlobivé děti, které po zásluze trestá či odměňuje Mikuláš se svými souputníky, ale tato doba je svátkem i pro mladé odborníky z oborů jaderné vědy a výzkumu. Pravidelně se scházejí na VUT v Brně, kde diskutují problematiku svých a blízkých oborů. Ani letošní rok nebyl výjimkou. Ve dnech 5.12. až 7.12. 2007 se jich velká síla sjela na Odbor energetického inženýrství Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně a dá se říct, že ani sedmý ročník Mikulášského setkání nezůstal své pověsti nic dlužen.

Celkem bylo na setkání prezentováno dvacet prací z České republiky a Slovenska, čtyři práce byly od našich slovenských kolegů, jedna práce pak měla status perličky nakonec – byla totiž prezentována v angličtině a její autorka pochází ze Srbska. Dvě z prácí byly od starších odborníků a to od Ing. Václava Bláhy, CSc. z Škoda JS a.s. a od našeho milého hosta, Ing. Dany Drábové, Ph.D., předsedkyně SÚJB.

Na úvod promluvil organizátor akce Ing. Lukáš Nesvadba a garant setkání Prof. Ing. Oldřich Matal, CSc. Po příjemném uvítání se slova ujal předseda Mladé generace ČNS Ing. Martin Přeček a seznámil přítomné jednak s dosaženými cíli za uplynulý rok, jednak s výhledem do budoucna. Protože v brzké době odjede za doktorandským studiem do Oregonu, USA, krátce se zmínil také o možném nástupci na jeho pozici. Na tuto byl navržen Bc. Tomáš Vytiska, student inženýrského programu Teorie a technika jaderných reaktorů na Katedře jaderných reaktorů FJFI ČVUT, který v tomto roce úspěšně ukončil bakalářskou část svého studia úzce spojenou spoluprací s EDU. Tomáš Vytiska v současné době studuje na Grenoble INP a tak se našeho setkání bohužel nemohl zúčastnit.

Následovalo vyhlášení a ocenění diplomových a bakalářských prací z jaderných oborů panem Bláhou. V letošním roce byly oceněny čtyři práce, dvě z nich se dělí o třetí místo:

1.místo – Bc. Milan Hanuš (FAV ZČU): Numerické modelování toku neutronů v jaderných reaktorech,
2.místo – Ing. Jakub Maščuch (FS ČVUT): Malý energetický zdroj na Marsu – perspektivní tepelný oběh s jaderným reaktorem,
3.místo – Ing. Pavel Pánek (FJFI ČVUT): Výpočet rychlostního pole v aktivní zóně a nádobě školního reaktoru VR-1 Vrabec při různých provozních stavech,
3.místo – Bc. Andrea Bachratá (FJFI ČVUT): Zadržanie roztavenej aktívnej zóny v tlakovej nádobe reaktora zaplavením šachty reaktora.

Protože letošní pořadí oceněných prací nebylo jako loni dle umístění, ale abecedně dle jmen účastníků, jako první se svým příspěvkem vystoupila Andrea Bachratá z Katedry jaderných reaktorů FJFI ČVUT. Prezentovala nám svoji bakalářskou práci, v níž se zaměřila na problematiku „in-vessel retention“, tedy zadržení coria v nádobě reaktoru jejím vnějším chlazením. Tato problematika, která byla ve svém prvopočátku iniciována havárií v TMI, v současné době nabývá na důležitosti ruku v ruce se zvyšováním standardů bezpečnosti jaderných elektráren a velmi úzce se zabývají odborníci na VÚJE a.s., se kterými naše mladá kolegyně těsně spolupracovala. Ve svém příspěvku nám představila metodiku výpočtů a způsob, jakým se roztavená aktivní zóna zadržuje a nastínila možné způsoby aplikace u stávajících jaderných elektráren.

Jako další následoval Milan Hanuš z Katedry matematiky FAV ZČU který prezentoval svou bakalářskou práci. Ta se zabývala tvorbou matematického modelu pro simulaci neutronových toků v jaderném reaktoru východní konstrukce s šestihranným palivovým souborem (VVER-1000). Jako základ slouží difúzní rovnice v mnohogrupovém přiblížení, která se řeší v 2D. Není bez zajímavosti, že práce se zaměřila na co možná nejmenší časovou náročnost výpočtu a projevili o ní zájem odborníci z EDU (kde se v současnosti používá výpočetní kód MOBYDICK).

Dále se svým příspěvkem vystoupil Jakub Maščuch z Ústavu mechaniky tekutin a energetiky při FS ČVUT a prezentoval diplomovou práci zaměřenou na energetické zdroje pro využití ve vesmírném programu při dobývání Marsu. Nastínil možnosti jak řešit energetické požadavky na Marsu nejen vybudováním jaderného reaktoru, ale i jinými způsoby. Ovšem z hlediska stability zdroje, jeho nenáročnosti a hlavně velikosti se jako nejperspektivnější jeví právě jaderný reaktor. Práce se dále zabývala požadavky na energetický zdroj a jejich řešením v případě jaderného reaktoru.

Poslední oceněnou prací zde uvedenou byla diplomová práce Pavla Pánka z Katedry jaderných reaktorů FJFI ČVUT, jejímž obsahem byl výpočet rychlostního pole v AZ školního reaktoru VR-1 pomocí CFD (Computational Fluid Dynamics). Práce se zabývala simulací různých provozních stavů a jejich vlivu na změnu rychlostního pole. Zajímavostí této práce byl fakt, že ve svém oboru byla průkopnická – na reaktoru VR-1 se podobné simulace ještě nikdy neprováděly.

Po krátké přestávce následoval příspěvek našeho letošního hosta, Ing. Dany Drábové, Ph.D., předsedkyně SÚJB. Ta se s mladými odborníky podělila o své vize rozvoje jaderné energetiky ve 21. století. Ve svém projevu se změřila na největší úskalí rozvoje jaderné energetiky a jako dva hlavní problémy zmínila nedostatek jaderných odborníků a nedostatek výrobních kapacit ve světě. Odezva posluchačů byla jednoznačná a projevila se jak v rozvinutí plodné debaty, tak ve velkém zájmu při autogramiádě knihy „Případ Temelín“, kterou paní předsedkyně sepsala spolu s profesorem Böckem z Vídně.

Po obědě v restauraci Kanas následovaly příspěvky z širokého spektra jaderných oborů od mladých odborníků jak z řad komerčních firem (např. ÚJV Řež a.s., Škoda JS a.s., Energovýzkum spol. s r.o., Euroenergy spol. s r.o.), tak z vzdělávacích, výzkumných a dozorných orgánů a institucí (SÚRO, FJFI ČVUT, FS ČVUT). Celá mimořádně úspěšná akce pak byla završena večerní sekcí v restauraci Kanas, kde se rozproudila živá debata mladých účastníků.

Závěrem bych chtěl poděkovat všem účastníkům za odborný seminář a výtečnou atmosféru celého setkání. Zvláštní poděkování pak patří organizátorům za výborné řízení celé akce a našemu hostu Ing. Daně Drábové, Ph.D. za účast na setkání. Velmi se těším na další brněnské mikulášské setkání.

 

Ondra Zlámal
ÚJV Řež a.s.