8. Mikulášské setkání Mladé generace ČNS

Jako každý rok, i letos se děti v prvním adventním týdnu radovaly z laskomin, které jim nadělil Mikuláš. A jako každý rok, i letos se mladí jaderní odborníci radovali z nadílky nových informací, které se dozvěděli od svých kolegů na pravidelném setkání v Brně. Nutno podotknout, že letošní, v pořadí již osmé, Mikulášské setkání Mladé generace ČNS bylo v mnoha ohledech ojedinělé.

Záštitu nad setkáním převzal tradičně pan prof. Oldřich Matal z Odboru energetického inženýrství Fakulty strojního inženýrství. O organizaci se postaral Ing. Lukáš Nesvadba, který jako správný Mikuláš nezapomněl ani na sladkou odměnu pro přednášející. Stejně jako jeho vousatý protějšek v červenobílém plášti si na pomoc přivzal dva společníky, a i když čertovskou hrůzu nenaháněl žádný z nich, v organizačních záležitostech byli Ing. Hugo Šen a Ing. Pavel Nerud Lukášovi zdatnou oporou.

Ve čtvrtek 4. 12. nás hned po ránu příjemně naladilo přivítání od pořadatelů. Jednání semináře poté zahájil předseda Mladé generace Tomáš Vytiska, který ve svém příspěvku představil tento spolek potenciálním zájemcům a shrnul jeho činnost za uplynulý rok. S kladným ohlasem se setkala zejména ukázka rozpracované brožury o českém jaderném prostředí, obsahující informace o průmyslu, vysokém školství i konkrétních osobách věnujících se výzkumu v jaderných oborech. Ohlas, který zaznamenala přednáška samotná, byl měřitelný nejen silou závěrečného potlesku, ale posléze i počtem nově podepsaných přihlášek.

První odborné přednášky zazněly z úst čerstvých inženýrů a bakalářů, jejichž závěrečné práce si zasloužily zvláštní ocenění České nukleární společnosti. Vyhlášení vítězů se jako každým rokem ujal pan Ing. Václav Bláha a je potěšitelné, že i letos mohl poblahopřát ne třem, ale hned čtyřem absolventům, z nichž dva se dělili o třetí místo:

1.místo – Libor Bittmann (FJFI ČVUT) - Studium aktivace fólií na svazku rychlých neutronů

2.místo – Karel Gregor (FS ČVUT) - Teplotní a rychlostní pole zkušebního palivového svazku

3.místo – Otakar Frýbort (FS ČVUT) - Optimalizace usměrňujících vložek v héliovém výměníku

3.místo – Jonatan Hejzlar (FJFI ČVUT) - Přehledné zobrazování výstupních souborů programu MOBYDICK

Jako první dostal slovo Libor Bittmann, který ve své diplomové práci studoval vliv pole neutronů s vysokou energií na prvky titanu a vanadu, a to jak experimentálně, tak i výpočetně. Tyto prvky budou pravděpodobně použity v připravovaných fúzních zařízeních, jako např. ITER či IFMIF, celá práce je tedy velmi aktuální. Z přednášky jasně vyplynula důležitost podobných analýz, neboť v současných knihovnách aktivačních dat často chybí záznamy pro velmi vysoké energie neutronů, charakteristické pro zmiňovaná zařízení. Není bez zajímavosti, že k experimentům byl použit neutronový generátor Ústavu jaderné fyziky AV ČR umístěný v Ústavu jaderného výzkumu v Řeži, který jako jediný v rámci EU dokáže produkovat neutrony s potřebnou energií.

I druhá prezentovaná diplomová práce se věnovala teprve vyvíjeným technologiím a probíhala ve spolupráci s řežským ústavem. Otakar Frýbort v ní popsal vysokoteplotní heliovou smyčku, která má sloužit k simulaci podmínek ve vysokoteplotních reaktorech HTHR. Detailně se zabýval konfigurací usměrňujících vložek rekuperačního výměníku jejího aktivního kanálu. Na základě termohydraulických propočtů různými CFD (Computational Fluid Dynamics) kódy (Fluent, Thydra) porovnal několik možných variant a podle výsledků nakonec zvolil konstrukčně i provozně nejvýhodnější uspořádání výměníku.

Karel Gregor svoji diplomovou práci zaměřil také do oblasti termohydraulických výpočtů, předmětem jeho zkoumání se však staly palivové články. Konkrétně analyzoval vliv distančních mřížek umístěných na několika místech po jejich délce na proudění chladiva a přenos tepla. Z prezentace jsme si mohli udělat dobrý obrázek o tom, co všechno obnáší CFD výpočet takovéto úlohy – od tvorby geometrie a generování výpočetní sítě s patřičným zahuštěním v blízkosti mřížky (použit byl program Gambit), přes výpočet samotný v programu Fluent (včetně nutné volby správných zjednodušení), až po vizualizaci a následnou interpretaci výsledků (s pomocí programu Tecplot).

Sekci oceněných absolventů uzavřel Jonatan Hejzlar, který se ve své obzvláště užitečné bakalářské práci pokusil o zpřehlednění výstupních soborů programu pro výpočet palivových vsázek MOBYDICK. Ne příliš přehledný textový výstup poplatný době jeho vzniku nahradil moderním grafickým rozhraním realizovaným v jazyce Java. O tom, že pokus byl úspěšný, svědčí i zájem o vyvinutou aplikaci v JE Dukovany, kde je kód MOBYDICK rutinně používán již řadu let. Díky snadné rozšiřitelnosti na výstupní soubory jiných programů pro výpočty aktivní zóny projevili zájem i někteří posluchači z našich řad, kteří se svými otázkami Jonatanovi plně postarali o program následující přestávky.

Po ní proběhla sekce vyhrazená hostům setkání. Tak, jako Mikuláš se svými společníky připomínají brzký příchod Štědrého dne, přijeli tentokrát pánové Pavel Štěpánek a Martin Uhlíř ze společnosti ČEZ, a. s. zvěstovat, doufejme že také brzkou, výstavbu nových bloků nejen v Temelíně, ale také v Dukovanech. Po dlouhém přehledu důvodů pro stavbu nových jaderných zdrojů následoval ne o mnoho kratší výčet kroků, které je nutné v souvislosti s ní provést. Závěrečná diskuze potom v délce ani bohatosti rozhodně nezaostávala. Ačkoliv v dnešní době nemůže být divu, že přednáška o budoucnosti energetiky nevyzněla právě optimisticky, zmínka o rozšíření obou našich jaderných elektráren náladu přítomných naopak ještě pozvedla. Totéž mohu říci (myslím, že nejen za sebe) i o následném obědě v nedaleké restauraci Kanas.

Přednášky odpolední části odhalily překrásnou mnohotvárnost jaderného výzkumu. Letos poprvé jsme měli možnost spatřit jadernou energetiku také právnickýma očima, neboť pozvání Ing. Bláhy přijal pan JUDr. Jakub Handrlica, LL.M. (magistr práv), mimo jiné také člen ČNS. Nelehkého úkolu přiblížit principy právní úpravy jaderné energetiky vesměs technicky orientovanému publiku se zhostil na výbornou, možná i díky svým evropským zkušenostem ze studia mezinárodního nukleárního práva. Poté dostali prostor mladí odborníci z rozličných akademických institucí (FS a FJFI ČVUT Praha, FS VUT Brno, FEI STU Bratislava) i expertních ústavů (SÚRO Praha, ÚJV Řež, a. s.), aby přiblížili ostatním svoji práci v jaderných oborech. Pestré spektrum příspěvků zahrnovalo praktické ukázky „ze života“, témata vývojová, experimentální, i výrazně teoretická. Prezentace plné fotek tak byly záhy vystřídány tabulkami a grafy a na plátně nechyběly ani matematické rovnice a vztahy. Na závěr nás Ing. Karel Katovský informoval o významné vzdělávací iniciativě CENEN, jejíž rozmanité aktivity, sahající i za hranice naší republiky, by měly napomoci ukojit rychle rostoucí a během jednání mnohokrát zmiňovaný hlad po budoucích jaderných expertech.

I přesto, že některým přihlášeným překazila návštěvu nemoc, byla účast nebývale hojná – přes dvacet prezentujících a téměř čtyřicet účastníků doplnila ještě skupina studentů i doktorandů z hostujícího pracoviště, kteří si několikrát v průběhu semináře přišli rozšířit svoje obzory a kteří možná brzy také rozšíří řady CYG. Setkání proto bylo nutné rozdělit do dvou dnů a při večerní sekci v restauraci Kanas se mj. diskutovalo o možném rozšíření na plnohodnotnou konferenci.

Prezentacím mladých odborníků bylo věnováno tedy také páteční dopoledne a po čtyřech vystoupeních završila oficiálně letošní přehlídku novinek z jaderných oborů závěrečná slova pořadatelů. Tím ovšem 8. Mikulášské setkání neskončilo úplně – ti, jimž v tom jiné povinnosti nebránily, zůstali do odpoledních hodin a aktivně se zapojili do projednávání budoucnosti Mladé generace ČNS. Zápis ze zasedání je k dispozici ke stažení na stránkách CYG, tím nejdůležitějším domluveným počinem je zajisté plná spolupráce CYG s ČNS i po formální stránce. Taktéž bylo potvrzeno vedení Mladé generace, jen Markétě Somolové bylo umožněno, dočasně, se plně věnovat mateřským povinnostem.

Na závěr je mou milou povinností poděkovat organizátorům setkání, kterým se navzdory jeho rostoucím rozměrům stále daří odvádět naprosto bezchybnou práci. Zároveň bych rád poděkoval i všem zúčastněným za vytvoření výborné atmosféry a za jejich podnětné dotazy a připomínky, jimiž ještě přispěli k již tak vysoké odbornosti semináře. Speciální poděkování pak patří delegaci nového dozorného orgánu – dovolím si nazvat jej Czech Baby Generation – jehož dva členové v doprovodu maminek přijeli posoudit kvality našich současných výsledků. To, že je naše přednášky nezřídka uspaly nebo přivedly k pláči, ukazuje, že před sebou máme ještě spoustu práce. Za CYG ale můžu slíbit, že se vynasnažíme napřesrok přijít zase s něčím novým a zajímavým, s čím se na 9. Mikulášském setkání budeme moci pochlubit nejen jim, ale i jejich novým kolegům.

Milan Hanuš, člen Mladé generace ČNS