9. Mikulášské setkání

Ve dnech 3. – 4. 12. 2009 se na půdě Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně uskutečnil již 9. ročník tradičního Mikulášského setkání Mladé generace České nukleární společnosti, jehož jsme se poprvé zúčastnili a rádi bychom se s vámi touto cestou podělili o zážitky a zkušenosti, které nás tímto setkáním provázely.

Po registraci a dohodnutí všech podrobností ohledně ubytování a programu, kteréhož to zodpovědného úkolu se jako vždy úspěšně zhostil Lukáš Nesvadba, jsme v předvečer oficiálního zahájení dorazili do Brna a ubytovali se, stejně jako většina „přespolních“, v Hotelu Palacký. Cesta do Brna je dlouhá (a pro nás Plzeňáky ještě delší), proto se tento večer nesl v poklidném duchu, v pracovní atmosféře, kdy v mnoha případech docházelo k poslednímu dolaďování prezentací na následující den.

Ráno, hned po snídani, na které jsme se počali hojně setkávat i s kolegy, kteří dorazili později, jsme se přesunuli na místo konání konference, tedy na půdu Fakulty strojního inženýrství VUT. Zde po oficiálním zahájení, provedeném Lukášem Nesvadbou, Tomášem Vytiskou, Ing. Bláhou a prof. Matalem, kteří (a nejen oni) se významně zasloužili o to, že jsme se zde opět v tak hojném počtu sešli, otevřel Tomáš Vytiska, coby předseda CYGu, úvodní blok přednášek svým příspěvkem v podobě představení vizí a volebního programu mladé generace pro rok 2010. Následně Petr Kovařík prezentoval snahu o pořádání konference ENYGF 2011 v Praze, jakési evropské obdoby právě Mikulášských setkání.

Po ukončení celé úvodní části prezentovali ocenění autoři úspěšných diplomových prací své výsledky a přebrali zasloužené ceny z rukou Ing. Václava Bláhy. Oceněnými byli Milan Hanuš se svým matematickým modelováním transportu neutronů, Pavel Svoboda s návrhem těsnění hlavní dělící roviny HCČ 317 v JE Paks a Jan Škarohlíd s návrhem rektifikační kolony pro frakční destilaci UF6. Na prvním místě se umístil nepřítomný Martin Négyesi s prací Kinetika růstu vrstvy alfa-Zr(O) ve slitině Zr1Nb, kterého práce byla tedy prezentována jen ve formě posteru.

Po krátké přestávce dorazil ředitel SÚRAO Ing. Vítězslav Duda, který jednak odprezentoval svoji přednášku na téma nakládání s RAO a při této příležitosti také „zkontroloval“ zadaný domácí úkol o požadovaném množství přírodního uranu k vyrobení obohaceného paliva. Následovala přednáška Ing. Luďka Janíka, ředitele České vodíkové technologické platformy, kterému mimo jiné patří velký dík za finanční podporu celého Mikulášského setkání. P. Janík seznámil všechny účastníky s poněkud netradičním oborem prezentací na téma „H2 a jádro“.

Po obědě v restauraci KANAS nadešel čas na odpolední pestrý blok přednášek mladých odborníků z oborů chemie, jaderné fyziky, strojního inženýrství, matematiky, jenž byl s několika přestávkami ukončen po 18. hodině odchodem na společnou večeři, která plynule přešla ve společnou zábavu a navazování nových kontaktů. Během tohoto večera došlo také k částečně neplánovanému setkání většiny účastníků Letní školy jaderného inženýrství, kterou letos již podruhé pořádalo sdružení CENEN.

Druhý den ráno bylo navázáno na blok přednášek z předešlého odpoledne a pokračovaly tak prezentace prací z různých oblastí jaderného inženýrství. Přibližně v jedenáct hodin byl tento blok úspěšně zakončen. Z kapacitních důvodů a vzhledem k časovým možnostem všech autorů bylo setkání poprvé doplněno také neméně zajímavými posterovými prezentacemi. Po ukončení prezentací mladých odborníků vystoupil se svým příspěvkem na téma Letní univerzita ETE '09 Ing. Pavel Šimák, čímž byla za 9. Mikulášským setkáním udělána definitivní tečka.

Po přestávce se konalo pracovní setkání členů CYG. Na programu jednání bylo např. znovuzvolení předsednictva sdružení, porada ohledně příprav na pořádání konference ENYGF 2011, jako další např. pozvánka na 20. výročí ČSVTS v březnu 2010, plánování aprílového setkání, nábor nových členů a mnoho dalšího.

Závěrem nezbývá než poděkovat všem, kteří přispěli k bezproblémovému, příjemnému a přínosnému průběhu celého setkání a také novým sponzorům – společnosti ČEZ a České vodíkové platformě.

Zájem napovídá, že bychom se příští rok, při výročním 10. Mikulášském setkání, mohli sejít v ještě hojnějším počtu, což si pravděpodobně vyžádá některé organizační změny. Jedna je již známa nyní – napřesrok bude celá akce doplněna o exkurzi. Nejen letošní průběh setkání dává tedy tušit, že je nač se těšit.

Sepsali Jaroslav Juha a Martina Smitková